RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

ES parama juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui)

Klimato kaitos programos priemonės „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“ kvietimas.

Būsena

Paskelbtas

Paraiškų pateikimo terminas

iki 2023-12-15 15:45

Programos biudžetas

2 000 000,00 €

Atsakinga institucija

Aplinkos ministerija

Administruojančioji institucija

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Regionas

Visa Lietuva

Paraiškų pateikimo terminas (liko)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASIBAIGĘS!

Aprаšymas

Ppriemonė skirta juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį ir negyvenamosios paskirties pastatų šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti suvartojimo sąnaudas.

Pažangos priemonė: Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

Bendra informacija

Finansuojamas regionas – Visa Lietuva.

Galimi pareiškėjai – negyvenamosios paskirties pastato, kuriam nuosavybės teise priklauso, juridinis asmuo.

Paraiškų surinkimo terminai – nuo 2022 m. gruodžio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 15 d. (jeigu pakanka priemonei numatytų lėšų).

Programos biudžetas – 2 mln. Eur.

Paraiškų pateikimo terminai ir atrankos būdai:

 • Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.
 • Paraiškas APVA priima nuo 2022-12-16 08:00 iki tol, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, tai yra iki 2023-12-15 15:45.
 • Paraiškas APVA vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS.

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Kas finansuojama:

 • Paramos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms.
 • Paramos intensyvumas – 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus paramos dydis pagal faktiškas išlaidas perskaičiuojamas su galutiniu mokėjimo prašymu, neviršijant APVA sprendime skirti finansavimą nurodyto maksimalaus projektui skirtos paramos dydžio.
 • Pareiškėjui atlikus pirkimus ir padidėjus projekto įgyvendinimo išlaidoms, paramos suma negali viršyti Agentūros direktoriaus įsakyme nustatytos maksimalios subsidijos sumos. Jeigu atlikus pirkimus projekto įgyvendinimo išlaidos mažėja, paramos suma perskaičiuojama proporcingai nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Finansavimo sąlygos:

 • Paramos intensyvumas – 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Reikalavimai pareiškėjams

 • Paraišką gali teikti negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkas arba valdytojas ar jų pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo, įgyvendinantis negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, po atnaujinimo (modernizavimo) pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti ne mažiau kaip 40 proc., palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti iki atnaujinimo (modernizavimo). Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas apskaičiuojamas pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis.
 • Paramos gavėjas pagal priemonę gali gauti tik vieną subsidiją ir tik vienam pastatui atnaujinti (modernizuoti).

Reikalavimai projektams

 • Projektas turi būti įgyvendintas LR teritorijoje nuosavybės ar kitokia teise valdomo negyvenamosios paskirties pastate, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta, pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto paraiškas dienos, tai yra iki 2022-12-16.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėn. nuo finansavimo projekto įgyvendinimui Agentūros direktoriaus įsakymu skyrimo dienos iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Projekto įgyvendinimo pabaiga laikoma data iki kurios baigtos visos projekto veiklos, visos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos ir per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.

ATSISIŲSTI detalų priemonės pristatymą.

Research & Advice