RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

ES parama skydų gamybos skatinimui

2021-2027 m. ES paramos programa „Skatinti pastatų renovaciją“ 

Būsena

Paskelbtas

Paraiškų pateikimo terminas

iki 2023 m. gruodžio 8 d. 15:45

Programos biudžetas

50 000 000,00 €

Atsakinga institucija

Aplinkos ministerija

Administruojančioji institucija

Centrinė projektų valdymo agentūra

Regionas

Visa Lietuva

Paraiškų pateikimo terminas (liko)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASIBAIGĘS!

Aprаšymas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos „Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-219 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Bendra informacija

Finansuojamas regionas – Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Sostinės regionas (visa Lietuva).

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės medienos pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskirtą medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybai, gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamybai ir kitų baldų gamybai.

Paraiškų surinkimo terminai – nuo 2023-09-11 iki 2023-12-08 15.45 val.

Programos biudžetas – 50 mln. Eur.

Maksimali paramos suma projektui – 10 mln. Eur, mažiausia – 500 tūkst. Eur.

Paramos intensyvumas:
– labai maža arba maža įmonė – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
– vidutinė įmonė – iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
– didelė įmonė – iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Kas finansuojama:

 • Skydų automatizuotos gamybos linijos ir kitos įrangos, tiesiogiai susijusios su serijine skydų gamyba, įsigijimas. Šios išlaidos gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, iš jų:
  – ne mažiau kaip 80 proc. išlaidų turi būti skirta naujoms automatizuotoms skydų gamybos linijoms;
  – ne daugiau kaip 20 proc. išlaidų gali būti skirta įrangai, aptarnaujančiai automatizuotas skydų gamybos linijas.
 • Gamybinių patalpų statyba / pritaikymas serijinės pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gaminių gamybai gali sudaryti iki 30 proc. visų tinkamų išlaidų.

* išlaidos transporto priemonių įsigijimui, projekto administravimo išlaidos nėra finansuojamos.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo yra ne trumpiau kaip 2 metus veikianti medienos pramonės įmonė, vykdanti ekonominę veiklą medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, kitų baldų gamybos srityje ir kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paramos paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 mln. Eur per metus.

Reikalavimai skydams

 • Turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams ir būti sertifikuoti.
 • Ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių. Atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai: žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus).
 • Skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje.
 • Skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie tik surenkami, užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose); sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Reikalavimai projektams

 • Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
 • Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Projekto užbaigimu laikomas (veiklos laikomos įgyvendintos) skydų gamybos automatizuotomis linijomis sertifikavimas (sertifikato išdavimas), t. y. Europinio techninis įvertinimas (ETA) arba Nacionalinis techninis įvertinimas (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams.
 • Už vieną suteiktos dotacijos Eur turi būti sukurti gamybiniai pajėgumai per metus pagaminti ne mažiau kaip 0,015 m2 skydų.
 • Pastatas / patalpos, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga) turi būti įregistruotos vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos.
 • Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjas turi atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir pateikti sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (jeigu taikoma), arba pareiškėjo pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos.
 • Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, nuostatomis atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas (jeigu taikoma) arba pateikiamas pagrindimas, kodėl nurodytos procedūros netaikomos.
 • Po projekto įgyvendinimo turtas įsigytas su parama išlaikomos ne trumpiau kaip penkerius metus.

ATSISIŲSTI detalų priemonės pristatymą.

Research & Advice