Parama kaimui

Mes siūlome kompleksinę pagalbą užtikrinant ES paramos lėšų pritraukimą ir įsisavinimą:

tinkamos ES paramai gauti projekto koncepcijos parengimas:

 • pareiškėjo ir jo planuojamų investicijų tinkamumo įvertinimas;
 • konsultacijos dėl tinkamos akcininkų struktūros sudarymo, optimalaus projekto finansavimo modelio pasirinkimo;
 • kitos ikiprojektinės veiklos moderavimas bei susijusių parengiamųjų darbų organizavimas;
 • galutinės projekto koncepcijos, atitinkančios ES programų reikalavimus ir kliento lūkesčius, parengimas bei tvirtinimas.

projekto dokumentacijos rengimas:

 • nustatytos formos paraiškų rengimas;
 • lydinčių dokumentų rengimo, surinkimo ir atitikimo reikalavimams kontrolės paslaugos;
 • nustatytos struktūros ir apimties galimybių studijų, verslo planų ir investicinių projektų rengimas.

Išsamesni programų aprašymai:

PRIEMONĖ „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ“

Kvietimo terminas: 2018 06 01 – 2018 07 31

Parsisiųsti priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ pristatymą PDF formatu

PRIEMONĖS PRIORITETAI, REMIAMOS VEIKLOS IR GALIMI PAREIŠKĖJAI

Priemonės prioritetai:

 • didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Priemonės veiklos srities tikslinės sritys:

 • didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą;
 • diegti inovacijas, naujus technologinius procesus;
 • vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą.

Remiamos veiklos:

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.

Galimi pareiškėjai –  juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai (t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas) (netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

PROJEKTAMS IR PAREIŠKĖJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį yra ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų (netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • nekilnojamasis turtas (statinys, žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais), į kurį investuojama, teisėtais pagrindais priklauso pareiškėjui:
 • Statiniai ir žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesnį kaip 10 metų nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.
 • Kai paramos prašoma įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, turi būti pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, arba nuomojami, arba kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais.
 • Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujų statybų galimybė.
 • Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu, kai pareiškėjas numato investuoti į įgytą nekilnojamąjį turtą, tačiau paramos paraiškos pateikimo dieną ir (arba) paramos paraiškos vertinimo metu dėl objektyvių priežasčių dar vyksta šio turto nuosavybės teisės registravimo procesas;
 • pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas, paramos, nuosavas ir iš veiklos gautinas lėšas, kurios grindžiamos verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba finansinės nuomos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o iki mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, pateikimo turi būti pateikiama su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašyta paskolos arba finansinės nuomos sutartis arba raštu patvirtinti, kad atitinkama projekto dalis įgyvendinama nuosavomis lėšomis;
 • investicijos atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, susijusius su žemės ūkio produktų perdirbimo veikla, kai investicijoms taikomi tokie reikalavimai. Vertinimo išvadą dėl investicijų atitikties Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams pareiškėjui išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;
 • poveikio aplinkai vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais iki paramos paraiškos pateikimo. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;
 • jei pareiškėjo projekte numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio projektas (statinio techninio projekto bendroji, sklypo sutvarkymo, architektūros, konstrukcijų, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ar supaprastintas projektas, bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės aktas. Jei pirmiau nurodyti dokumentai su paraiška nepateikiami, jie turi būti pateikiami ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, o su paraiška pateikiami projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, sklypo planas, vaizdinė informacija) ir statybos vertės skaičiavimai (objektinės ir lokalinės sąmatos, medžiagų ir darbų poreikio žiniaraščiai). Kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška turi būti pateikti kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas, statybos vertės skaičiavimai).
 • Perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Galutinis produktas gali būti ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, tačiau tokiu atveju jis skirtas maistui ir (arba) pašarams.
 • parama neteikiama kaimo vietovėje registruotoms ir veiklą vykdančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms, kai galutinis perdirbimo procese gautas produktas nėra nurodytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede.
 • Pareiškėjas per vieną priemonės paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną projektą, kuris įgyvendinamas tik pagal vieną remiamą veiklą.

FINANSAVIMAS

Didžiausioji paramos suma vienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui negali viršyti:

 • juridiniams asmenims – 400 000 Eur vienam projektui ir 3 000 000 pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams – 200 000 Eur vienam projektui ir 3 000 000 pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui;

Svarbu. Parama neteikiama kaimo vietovėje registruotoms ir veiklą vykdančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms, kai galutinis perdirbimo procese gautas produktas nėra nurodytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede.

Paramos intensyvumas:

 • 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 • 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą);
 • 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjams, kurie yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvai.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų pastatų ir inžinierinių statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur;
 • projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Projekto bendrosios išlaidos – rengiant ir įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosaugos ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 • Pareiškėjo dydis:
  • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiami 25 balai;
  • pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiama 20 balų
  • pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas. Galimas maksimalus balų skaičius už šį kriterijų – 15.
 • Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
 • Projekte diegiamos inovacijos – suteikiama 20 balų.
 • Visos projekto investicijos planuojamos įgyvendinti kaimo vietovėje (kai visos projekte numatytos investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje) (iki 6 000 gyventojų) – suteikiama 15 balų.
 • Gaminantiems ir (arba) planuojantiems gaminti – visą projekto kontrolės laikotarpį gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus (patikrinama, kai pareiškėjas po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir po kiekvienų kontrolės laikotarpio metų pabaigos pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai.

Parsisiųsti priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ pristatymą PDF formatu

PRIEMONĖ „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“

Planuojamas paraiškų teikimo terminas: nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. 01 d. iki 2018 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Parsisiųsti priemonės „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pristatymą PDF formatu

PRIEMONĖS TIKSLAI IR REMIAMOS VEIKLOS

Priemonės veiklos srities tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai: inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida; aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra; klimato kaitos švelninimas.

Pagrindinės  sąvokos

 • Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.
 • Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., savivaldybės centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. gyventojų. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove.
 • Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinės pajamos neviršija 2 000 000 EUR ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1 500 000 EUR.
 • Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinės pajamos neviršija 7 000 000 EUR ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 000 000 EUR.
 • Nauja darbo vieta – pagal darbo sutartį sukurta nuolatinė arba sezoninė darbo vieta (naujas etatas arba jo dalis), kai dirbantis asmuo gauna darbo užmokestį. Vieną darbo vietą sudaro vienas etatas.

Remiamos veiklos sritys

 • Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) plėtoti, išskyrus veiklas šias veiklas – alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais, tabako gaminių gamyba ir prekyba jais, ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija, finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla, draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos, nekilnojamojo turto operacijos, teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos, elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas, žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui.
 • Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas.
 • Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Svarbu: Remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje (pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje; pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje. Tuo atveju, kai veiklos ir gyvenamoji vietos sutampa, pareiškėjo gyvenamosios ir higienos patalpos turi būti atskirtos nuo paslaugų teikimui skirtų patalpų.

Galimi pareiškėjai:

 • Fiziniai asmenys (ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus);
 • Privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

 • pareiškėjo – fizinio asmens – ataskaitiniais metais Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (vertinama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį). Reikalavimai netaikomi, kai pareiškėjas projekte numato užsiimti veterinarine veikla.
 • jeigu projekte numatyta apgyvendinimo veiklos plėtra, pareiškėjo ataskaitiniais metais pajamos iš ūkinės komercinės veiklos, susijusios su apgyvendinimo veikla turi sudaryti ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (vertinama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį). Jeigu pareiškėjas užsiima stovyklaviečių veikla, Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitiniais metais deklaruotos pajamos iš stovyklaviečių veiklos sudaro ne mažiau nei 6 minimalios mėnesinės algos dydžius (vertinama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį).
 • pareiškėjo – juridinio asmens pardavimo pajamos (išskyrus atvejį dėl apgyvendinimo veiklos plėtros ir stovyklaviečių veiklos) ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių (vertinama pagal ataskaitinių metų privačiojo sektoriaus su individualiosiomis įmonėmis vidutinio darbo užmokesčio dydį, bruto) (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale www.osp.stat.gov.lt pateiktais duomenimis). Reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai pareiškėjas projekte numato užsiimti tik remiama veterinarine veikla.
 • pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas. Skolintos lėšos finansuojant projektą negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su PVM). Ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės (su PVM) turi sudaryti nuosavos pareiškėjo lėšos.
 • Žemės, pastatų, statinių ir (arba) patalpų, kuriose numatyta įgyvendinti projektą ir kur įsikūrusi ir registruota pareiškėjo buveinė, nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos. Žemė po naujai statomais pastatais ir (arba) statiniais paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui priklauso nuosavybės teise. Žemė po rekonstruojamais pastatais ir (arba) statiniais arba po pastatais ir (arba) statiniais, kuriuose atliekamas kapitalinis remontas, paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui priklauso nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
 • poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Šis reikalavimas netaikomas, kai kartu su paraiška pateikiamas statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas.
 • jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai ir jiems prašoma parama, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu. Statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas pateikiami ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną. Statinių projektams turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir gali būti pateikta ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną.
 • projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 • privaloma sukurti bent vieną naują darbo vietą, susijusią su projekto veikla, kuriai prašoma paramos (ne vėliau kaip pirmais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos), ir išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • ne mažiau kaip 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus. Šį įsipareigojimą privalo išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Tinkamos investicijos

 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas.
 • naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 1800 Eur ir negali viršyti 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Bendrosios išlaidos – tai išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir patirtos įgyvendinant projektą. Išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip vieneri metai iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše arba jei jos padarytos nesilaikant Administravimo taisyklėse nurodytų pirkimo procedūrų. Pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

Finansavimo dydis ir sąlygos

 • Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir proporcingai planuojamoms sukurti naujoms darbo vietoms (parama neteikiama projektams, kuriuose neplanuojama kurti naujų darbo vietų): vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų.
 • Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Parsisiųsti priemonės „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pristatymą PDF formatu