ES parama verslui

Mes siūlome kompleksinę pagalbą užtikrinant ES paramos lėšų pritraukimą ir įsisavinimą:

tinkamos ES paramai gauti projekto koncepcijos parengimas:

 • pareiškėjo ir jo planuojamų investicijų tinkamumo įvertinimas;
 • konsultacijos dėl tinkamos akcininkų struktūros sudarymo, optimalaus projekto finansavimo modelio pasirinkimo;
 • kitos ikiprojektinės veiklos moderavimas bei susijusių parengiamųjų darbų organizavimas;
 • galutinės projekto koncepcijos, atitinkančios ES programų reikalavimus ir kliento lūkesčius, parengimas bei tvirtinimas.

projekto dokumentacijos rengimas:

 • nustatytos formos paraiškų rengimas;
 • lydinčių dokumentų rengimo, surinkimo ir atitikimo reikalavimams kontrolės paslaugos;
 • nustatytos struktūros ir apimties galimybių studijų, verslo planų ir investicinių projektų rengimas.

Išsamesni programų aprašymai:

Paraiškų priėmimo terminai: iki 2020-07-27

Parsisiųsti priemonės “Ecoinovacijos LT+” pristatymą PDF formatu

Parsisiųsti klausimyną-anketą dėl įmonės tinkamumo dalyvauti programoje

PRIEMONĖS TIKSLAI, FINANSUOTINOS VEIKLOS IR GALIMI PAREIŠKĖJAI

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti naujus arba patobulinti  esančius technologinius procesus įmonėje ir (ar) pradėti gaminti naujus ar patobulintus produktus (paslaugas), siekiant padidinti įmonės gamybinės veiklos efektyvumą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai (pvz.: taupiau naudoti išteklius, vykdyti beatliekinę gamybą, pradėti naudoti antrines žaliavas, sumažinti oro ir (ar) nuotekų taršą gamybiniame procese ir pan.).

Remiama veikla – naujų ar patobulintų technologinių procesų diegimas įmonėje ir (ar) naujų ar patobulintų produktų (paslaugų) gamyba (toliau Technologinės ekoinovacijos) ir skatinimas, numatant  sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.  Projekto veikla tinkama, jeigu bus numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai.

Taigi, įmonės siekiančios investuoti į švaresnės gamybos įrenginius, technologijas, kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir/ar tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas) ir kita) šios investicijos bus tinkamos finansuoti.

Galimi pareiškėjai – MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Partneriai negalimi. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Netinkami pareiškėjai – įmonės, vykdančios arba ketinančios vykdyti R12 ir/ar S5 komunalinių atliekų naudojimo ir/ar tvarkymo veiklą, bet nevykdančios ir neketinančios vykdyti R1-R2, R4-R11 atliekų naudojimo veiklų pagal veiklų klasifikaciją, nustatytą Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

  • projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos;
  • projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo;
  • nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą (žemę ir statinius), kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą arba juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi galioti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą (atitikimas bus papildomai tikrinamas užbaigiant projekto veiklas);
  • ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi būti sudaręs sutartį paskolai gauti ir ją pateikti įgyvendinančiajai institucijai (jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola);
  • jei ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV) reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti PAV, pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs PAV ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą;
  • jeigu pareiškėjas planuoja naują produktą iš antrinių žaliavų, iki projekto sutarties pasirašymo turi pateikti ketinimų protokolus (ar kitus tai pagrindžiančius dokumentus) žaliavos (atliekų) gavybai užtikrinti;
  • jei diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos gaminių gamybai arba paslaugų teikimui, kai taupomi gamtiniai ištekliai ar žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio pakeitimas, antrinių žaliavų atgavimas ir panaudojimas), pareiškėjas turi būti atlikęs gaminių gamybos ar paslaugų teikimo poveikio aplinkai įvertinimą taikant būvio ciklo įvertinimo metodiką;
  • jei diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos technologinių procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ar tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui, pareiškėjui turi būti taikomas TIPK leidimas arba taršos leidimas dėl oro ar vandens taršos ar atliekų susidarymo;
  • pareiškėjas planuoja gaminti gaminius (pavyzdžiui maisto ir gėrimų tara, gėrimų puodeliai iš polistireninio putplasčio) iš medžiagų, kurioms nėra taikomi 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitų ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų priemonės;
  • planuojamas naujas arba patobulintas produktas  turi pasižymėti bent viena savybe – mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis,  naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų,  gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Kai planuojamas produktas pasižymi tik viena savybe – sunaudojama mažiau energijos, tuomet jis turi papildomai atitikti dar bent vieną aukščiau įvardintą savybę.

FINANSAVIMAS

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 1 500 000 Eur.
Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

 • 45 proc., jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė;
 • 35 proc., jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • Technologinė įranga ir įrenginiai, įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros išlaidas;
 • Tikslinės transporto priemonės, skirtos projekto veiklų vykdymui, įsigijimo išlaidos;
 • Darbo užmokestis. Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis darbo užmokesčio išlaidos. Išlaidos bus finansuojamos tik iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
 • dėl investicinio projekto padidėja įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių;
 • kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų pabaigos. Darbų pabaiga – atitinkamos įrangos, įrenginių, kurių naudojimui reikalingos darbo vietos, įvedimo į eksploataciją diena;
 • kiekviena sukurta darbo vieta išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos (ši nuostata bus traukiama į projekto sutartį).
 • Statybos rekonstrukcijos darbai nėra tinkami finansuoti.

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 • Pareiškėjo investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas.
 • Vertinamas pareiškėjo  investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas  (proc.) per 3 m. po projekto pabaigos. Investicijas gavusios įmonės investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas skaičiuojamas pagal formulę:  F=P/B*100 proc., kur F – investicijas gavusios įmonės investicijų į technologines ekoinovacijas  padidėjimas procentais; P – pokyčio stebėsenos rodiklis (nurodomas įmonės, dalyvavusios projekto veiklose, investicijų į technologines ekoinovacijas pokytis, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp investicijų per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir investicijų paraiškos pateikimo metais),  B – bazinis stebėsenos rodiklis (nurodomos įmonės investicijos į technologines ekoinovacijas paraiškos pateikimo metu (pagal su paraiška pateiktų paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis).
 • Pareiškėjo projekte planuojami gaminti produktai pasižymi bent viena ekologinio projektavimo savybe (kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta gaminti produktus). Vertinama, ar projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo principai, kurie yra suprantami kaip produkto savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas. Vertinama, ar yra tenkinama bent viena iš šių savybių: (1) produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis, (2) produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, (3) gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį ekologinio projektavimo savybių, kuriomis pasižymi planuojami gaminti produktai, skaičių. Jei projekte planuojama gaminti kelis produktus, tai tokiu atveju, yra skaičiuojama visų planuojamų gaminti produktų savybių suminė išraiška. Tuo atveju, jei projekte planuojama atnaujinti produktą, tai skaičiuojamos tik jo papildomos savybės.
 • Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), % (kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta diegti technologinius procesus, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai).
 • Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, %: (1) mažėja oro tarša, (2)  mažėja vandens tarša, (3) susidaro mažiau atliekų. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus, sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

  Prioritetinis balas suteikiamas, kai pareiškėjas planuoja gaminti gaminius, sudarytus iš savo antrinių žaliavų ir (arba) teikti paslaugą, kurios metu būtų naudojamos savo antrinės žaliavos.

  Prioritetas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendindamas pareiškėjas perorientuoja gamybą, siekdamas atsisakyti gaminių iš medžiagų, kurioms nėra taikomi 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitų ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų apribojimai.

  Pareiškėjo projekte planuojami gaminti produktai pasižymi bent viena ekologinio projektavimo savybe (kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta gaminti produktus).

  Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir šioje programoje nustatyto prioriteto įgyvendinimo tematiką.

Parsisiųsti priemonės “Ecoinovacijos LT+” pristatymą PDF formatu

Parsisiųsti klausimyną-anketą dėl įmonės tinkamumo dalyvauti programoje

KVIETIMO TERMINAS: iki 2020-07-07

Parsisiųsti priemonės „PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS LT+ pristatymą PDF formatu.

Parsisiųsti klausimyną-anketą dėl įmonės tinkamumo dalyvauti programoje

PRIEMONĖS TIKSLAI IR FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Projektu turi būti diegiama skaitmeninė technologija arba skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendimas. Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas.

Finansuojamos veiklos:

1) pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos).

2) pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

TINKAMOS IŠLAIDOS

 • 1-ai finansuojamai veiklai – išlaidos tyrimams, t. y. technologiniam auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą) ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos);
 • 2-ai finansuojamai veiklai – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų skaitmeninių technologijų arba skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių sprendimų (gamybos procesų įrangos ir įrenginių su integruotomis skaitmeninimo technologijomis) įsigijimo išlaidos.

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS, PROJEKTO TRUKMĖ

Didžiausias paramos dydis projektui:

 • Labai mažoms ir mažoms įmonėms iki 1 mln. Eur;
 • Vidutinėms įmonėms iki 2,9 mln. Eur.

Didžiausia paramos suma pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 tūkst. Eur.

Intensyvumas:

 • 1-ai finansuojamai veiklai iki 50 proc.
 • 2-ai finansuojamai veiklai iki 45 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms, iki 35 proc. vidutinėms įmonėms.

Projekto trukmė – 36 mėn.

 

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

Projekto metu yra diegiama bent viena skaitmeninė technologija (pavyzdžiui, robotikos technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir automatizavimo technologijos pramonei; informacinių komutacinių tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, bevielius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), tarp jų tiek aparatinę (angl. „hardware“), tiek programinę (angl. „software“) gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis; išmanių sensorių diegimas tiek į naują (diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į modernizuojamą turimą gamybinę įrangą, tuo siekiant užtikrinti gamybos našumo augimą; debesijos diegimas; daiktų interneto sistemų diegimas; kiberfizikinės sistemos diegimas; įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“); operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“); gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES); 3 D spausdinimas) arba diegiama bent viena skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendimas (pavyzdžiui, skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas siekiant integruoti į tarptautinių kompanijų verslo modelius, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai, vertikaliosios integracijos sprendimai, horizontaliosios integracijos sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai, skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai, kibernetinio saugumo sprendimai). Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas.

Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. Eur.

Remiamos tik pramonės įmonės, t.y. įmonės, vykdančios pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

Iki paraiškos pateikimo dienos tui būti atliktas technologinis auditas, kurio tikslas  padėti nustatyti pagrindinę technologijų vystymo kryptį ir identifikuoti naujus produktus ir sistemas, kurios padės kompanijai vystytis, įvertinamos naudojamos technologijos ir jų poveikis aplinkai.

Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą ir turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją).

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 1. Pareiškėjo darbo našumo augimas (50 balų). Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo potencialą, vertinant darbo našumo augimą.

Akumuliuotas augimas= ((N+1)-P)+((N+2)-P)+((N+3)-P)*100/P, kur

P – darbo našumas finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą;

(N+1) – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

(N+2) – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

(N+3) – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ projektams.

 1. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą, proc. (40 balų). Vertinamas pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).

Y=(X/P) x 100 proc.

Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).

X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (Eur).

P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).

Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą bus didesnė (proc.).

 1. Projekte diegiamos didelio poveikio technologijos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno Sumanios specializacijos  programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą (10 balų). Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti integruotos skaitmeninimo technologijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.

Parsisiųsti priemonės „PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS LT+ pristatymą PDF formatu.

Parsisiųsti klausimyną-anketą dėl įmonės tinkamumo dalyvauti programoje