ES parama verslui

Mes siūlome kompleksinę pagalbą užtikrinant ES paramos lėšų pritraukimą ir įsisavinimą:

tinkamos ES paramai gauti projekto koncepcijos parengimas:

 • pareiškėjo ir jo planuojamų investicijų tinkamumo įvertinimas;
 • konsultacijos dėl tinkamos akcininkų struktūros sudarymo, optimalaus projekto finansavimo modelio pasirinkimo;
 • kitos ikiprojektinės veiklos moderavimas bei susijusių parengiamųjų darbų organizavimas;
 • galutinės projekto koncepcijos, atitinkančios ES programų reikalavimus ir kliento lūkesčius, parengimas bei tvirtinimas.

projekto dokumentacijos rengimas:

 • nustatytos formos paraiškų rengimas;
 • lydinčių dokumentų rengimo, surinkimo ir atitikimo reikalavimams kontrolės paslaugos;
 • nustatytos struktūros ir apimties galimybių studijų, verslo planų ir investicinių projektų rengimas.

Išsamesni progamų aprašymai:

Paraiškų priėmimo terminai:  nuo 2018-12-10 iki 2019-04-10

Parsisiųsti priemonės “Ecoinovacijos LT+” pristatymą PDF formatu

PRIEMONĖS TIKSLAI, FINANSUOTINOS VEIKLOS IR GALIMI PAREIŠKĖJAI

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti naujus arba patobulinti  esančius technologinius procesus įmonėje ir (ar) pradėti gaminti naujus ar patobulintus produktus (paslaugas), siekiant padidinti įmonės gamybinės veiklos efektyvumą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai (pvz.: taupiau naudoti išteklius, vykdyti beatliekinę gamybą, pradėti naudoti antrines žaliavas, sumažinti oro ir (ar) nuotekų taršą gamybiniame procese ir pan.).

Remiama veikla – naujų ar patobulintų technologinių procesų diegimas įmonėje ir (ar) naujų ar patobulintų produktų (paslaugų) gamyba (toliau Technologinės ekoinovacijos) ir skatinimas, numatant  sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.  Projekto veikla tinkama, jeigu bus numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai.

Taigi, įmonės siekiančios investuoti į švaresnės gamybos įrenginius, technologijas, kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir/ar tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas) ir kita) šios investicijos bus tinkamos finansuoti.

Galimi pareiškėjai – MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Partneriai negalimi. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Netinkami pareiškėjai – įmonės, vykdančios arba ketinančios vykdyti R12 ir/ar S5 komunalinių atliekų naudojimo ir/ar tvarkymo veiklą, bet nevykdančios ir neketinančios vykdyti R1-R2, R4-R11 atliekų naudojimo veiklų pagal veiklų klasifikaciją, nustatytą Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 • projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
 • nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą (žemę ir statinius), kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre iki paramos sutarties pasirašymo dienos. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą arba juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi galioti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą;
 • ne vėliau kaip per 60 dienų nuo kvietimo pabaigos (t.y. iki 2019-06-09 d.) pareiškėjas turi pateikti banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimą suteikti paskolą konkrečiam projektui, o iki projekto sutarties pasirašymo turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą.
 • Jei ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV) reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti PAV, pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs PAV ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą. Kai PAV atlikti neprivaloma, pareiškėjas turi pateikti laisvos formos raštą, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl PAV, pagrindžiant tai LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis;
 • jeigu pareiškėjas planuoja naujo gaminio gamybą iš atliekų, turi turėti ketinimų protokolus (ar kitus tai pagrindžiančius dokumentus) žaliavos (atliekų) gavybai užtikrinti;
 • projekte turi būti numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos ir turi tenkinti bent vieną sąlygą, nurodytą 1 ir 2 papunkčiuose:
  1. technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai:
   • proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius;
   • įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša;
   • technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos;
  2. produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ar žaliavos, gamyba susijusi su:
   • žaliavų pakeitimu: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų;
   • gaminio pakeitimu: gaminio savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai jo viso būvio gyvavimo ciklo metu;
   • atliekų antriniu panaudojimu: gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams;
   • produktų gamyba iš atliekų: naujojo produkto gamyba iš atliekų.
  • projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo.

FINANSAVIMAS

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 1 500 000 Eur.
Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

 • 45 proc., jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė;
 • 35 proc., jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • Technologinė įranga ir įrenginiai, įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros išlaidas;
 • Tikslinės transporto priemonės, skirtos projekto veiklų vykdymui, įsigijimo išlaidos;
 • Darbo užmokestis. Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis darbo užmokesčio išlaidos. Išlaidos bus finansuojamos tik iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
 • dėl investicinio projekto padidėja įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių;
 • kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų pabaigos. Darbų pabaiga – atitinkamos įrangos, įrenginių, kurių naudojimui reikalingos darbo vietos, įvedimo į eksploataciją diena;
 • kiekviena sukurta darbo vieta išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos (ši nuostata bus traukiama į projekto sutartį).
 • Statybos rekonstrukcijos darbai nėra tinkami finansuoti

 

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 • Pareiškėjo privačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas (į ilgalaikį materialiųjų turtą)

Vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialiųjų turtą (proc.).

Y = (X / P) x 100 proc., Y – privačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas (ilgalaikį materialųjį turtą) (proc.); X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į technologines ekoinovacijas (ilgalaikį materialųjį turtą) (Eur); P – projektu planuojamos diegti technologinės ekoinovacijos, t. y. planuojamas sukurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur). Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas, t. y. kuriamą ilgalaikį materialųjį lgalaikį turtą, bus didesnė (proc.). Didžiausias galimas kriterijaus balas – 45.

 • Pareiškėjo projekte planuojami gaminti produktai pasižymi bent viena ekologinio projektavimo savybe (kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta gaminti produktus)

Vertinama, ar projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo principai, kurie yra suprantami kaip produkto savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas. Vertinama, ar yra tenkinama bent viena iš šių savybių: (1) produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis, (2)  produktas sunaudoja mažiau energijos, (3) produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, (4) produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.

Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį ekologinio projektavimo savybių, kuriomis pasižymi planuojami gaminti produktai, skaičių. Jei projekte planuojama gaminti kelis produktus, tai tokiu atveju, yra skaičiuojama visų planuojamų gaminti produktų savybių suminė išraiška. Tuo atveju, jei projekte planuojama atnaujinti produktą, tai skaičiuojamos tik jo papildomos savybės. Didžiausias galimas kriterijaus balas – 25.

 • Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), % (kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta diegti technologinius procesus, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai)

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, %: (1) mažėja oro tarša (duomenų šaltiniai – esamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas), stacionarių oro taršos šaltinių inventorizacijos forma ir valstybinė statistinė ataskaita Forma Nr. 2 – Atmosfera, poveikio aplinkos orui (PAOV) ataskaita, (2)  mažėja vandens tarša (duomenų šaltiniai – esamas TIPK leidimas, valstybinė statistinė ataskaita Forma Nr. 1 – Vanduo) , (3) susidaro mažiau atliekų  (duomenų šaltiniai – esamas TIPK leidimas, pirminė atliekų apskaita (ataskaita) ir užpildytas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas).

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus, sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Didžiausias galimas kriterijaus balas – 25.

 • Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą. Didžiausias galimas kriterijaus balas – 5.

Parsisiųsti priemonės “Ecoinovacijos LT+” pristatymą PDF formatu

Kvietimo terminai:  2018 m. lapkričio 23 d. – 2019 m. vasario 25 d.

Parsisiųsti priemonės “Regio potencialas LT” pristatymą PDF formatu

PRIEMONĖS TIKSLAI IR REMIAMOS VEIKLOS

Priemonės tikslas paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, o tai savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Remiama veikla – moderniųjų technologijų* diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą

*- Modernios technologijos – Projekte diegiama įranga ir (arba) technologija bei įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Projektas, tinkamas finansuoti pagal Priemonę:

 • Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes
 • Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20 mėn. (24 mėn. jei numatyti statybos darbai) nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, o projekto veiklos pradėtos ne vėliau kaip per 4 mėn. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.
 • Numatant projekte naują statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto pilnos apimties techninį projektą (įskaitant ekspertizės aktą, jei privaloma).
 • Jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

PROJEKTO PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

Paramos dydis – iki 500 000 eurų (valstybės pagalbos schema). Paramos intensyvumas: 35% vidutinėms įmonėms; 45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Paramos dydis – iki 200 000 eurų (de minimis pagalba). Paramos intensyvumas: iki 65%.

 Paramos pobūdis – iš dalies grąžininta subsidija

Grąžintina subsidijos dalis sudaro nuo 5 iki 10 procentų Projekto vykdytojo projektui tinkamų finansuoti išlaidų lėšų sumos ir priklauso nuo Pareiškėjo pasiektų rezultatų, t. y nuo darbo našumo rodiklio pokyčio (proc.) pasiekimo, skaičiuojant kaupiamuoju būdu nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos. Metinis preliminarus grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į pasiektą darbo našumo rodiklio pokytį. Grąžinama nuo 5% iki 10% tinkamų finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo projektui skirtos finansavimo sumos. Grąžinimo terminas – 5 metai, pradedant grąžinti ketvirtais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Jei pareiškėjas įgyvendino projekto veiklas paramos sutartyje numatyta apimtimi, o nustatytų rezultatų nepasiekė dėl veiksnių, kurių įtakos jų nepasiekimui jis negalėjo sumažinti, grąžinama 5 procentų pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet  ne daugiau nei 20 procentų nuo projektui skirtos finansavimo sumos

Kvietimo suma: 20.344.514 EUR. Nurodytos lėšos yra paskirstomos lygiomis dalimis tokia tvarka:

 • Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskritims numatoma skirti 30% (6,1 mln. Eur)
 • Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos apskritims numatoma skirti 70% (14,24 mln.Eur).

TINKAMOS FINANSUOTI  IŠLAIDOS

Pagal Priemonę tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 • naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo nuosavybė. Statybos išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų projekto tinkamų išlaidų.
 • Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, atitinkančių moderniųjų technologijų sąvoką ir skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas).
 • tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, pirkimo išlaidos.

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

Prioritetiniai atrankos kriterijai, už kuriuos bus skiriami balai:

 • Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (60 balų). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo potencialą
 • Pareiškėjo visų darbuotojų draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis (40 balų). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių rodiklis 2018 metais buvo didesnis.

Privaloma surinkti minimali balų suma – 30 balų.

Parsisiųsti priemonės “Regio potencialas LT” pristatymą PDF formatu

KVIETIMO TERMINAS PASIBAIGĖ 2018 M. RUGSĖJO 4 D.

Parsisiųsti priemonės „PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS LT+ pristatymą PDF formatu.

PRIEMONĖS TIKSLAI IR FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Projektu turi būti diegiama skaitmeninė technologija arba skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendimas. Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas.

Finansuojamos veiklos:

1) pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos).

2) pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

TINKAMOS IŠLAIDOS

 • 1-ai finansuojamai veiklai – išlaidos tyrimams, t. y. technologiniam auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą) ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos);
 • 2-ai finansuojamai veiklai – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų skaitmeninių technologijų arba skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių sprendimų (gamybos procesų įrangos ir įrenginių su integruotomis skaitmeninimo technologijomis) įsigijimo išlaidos.

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS, PROJEKTO TRUKMĖ

Didžiausias paramos dydis projektui:

 • Labai mažoms ir mažoms įmonėms iki 1 mln. Eur;
 • Vidutinėms įmonėms iki 2,9 mln. Eur.

Didžiausia paramos suma pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 tūkst. Eur.

Intensyvumas:

 • 1-ai finansuojamai veiklai iki 50 proc.
 • 2-ai finansuojamai veiklai iki 45 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms, iki 35 proc. vidutinėms įmonėms.

Projekto trukmė – 36 mėn.

 

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

Projekto metu yra diegiama bent viena skaitmeninė technologija (pavyzdžiui, robotikos technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir automatizavimo technologijos pramonei; informacinių komutacinių tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, bevielius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), tarp jų tiek aparatinę (angl. „hardware“), tiek programinę (angl. „software“) gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis; išmanių sensorių diegimas tiek į naują (diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į modernizuojamą turimą gamybinę įrangą, tuo siekiant užtikrinti gamybos našumo augimą; debesijos diegimas; daiktų interneto sistemų diegimas; kiberfizikinės sistemos diegimas; įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“); operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“); gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES); 3 D spausdinimas) arba diegiama bent viena skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendimas (pavyzdžiui, skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas siekiant integruoti į tarptautinių kompanijų verslo modelius, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai, vertikaliosios integracijos sprendimai, horizontaliosios integracijos sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai, skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai, kibernetinio saugumo sprendimai). Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas.

Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. Eur.

Remiamos tik pramonės įmonės, t.y. įmonės, vykdančios pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

Iki paraiškos pateikimo dienos tui būti atliktas technologinis auditas, kurio tikslas  padėti nustatyti pagrindinę technologijų vystymo kryptį ir identifikuoti naujus produktus ir sistemas, kurios padės kompanijai vystytis, įvertinamos naudojamos technologijos ir jų poveikis aplinkai.

Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą ir turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją).

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 1. Pareiškėjo darbo našumo augimas (50 balų). Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo potencialą, vertinant darbo našumo augimą.

Akumuliuotas augimas= ((N+1)-P)+((N+2)-P)+((N+3)-P)*100/P, kur

P – darbo našumas finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą;

(N+1) – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

(N+2) – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

(N+3) – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ projektams.

 1. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą, proc. (40 balų). Vertinamas pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).

Y=(X/P) x 100 proc.

Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).

X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (Eur).

P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).

Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą bus didesnė (proc.).

 1. Projekte diegiamos didelio poveikio technologijos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno Sumanios specializacijos  programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą (10 balų). Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti integruotos skaitmeninimo technologijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.

Parsisiųsti priemonės „PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS LT+ pristatymą PDF formatu.